Hem|Privacy policy

Privacy policy för Sms-livräddare (app och tjänst) Heartrunner Sweden AB

Vi tar integritet på stort allvar och följande principer gäller följande för vårt integritetsskydd och skydd av personuppgifter:

 • Vi respekterar och skyddar våra frivilliga Sms-livräddares integritet och personuppgifter enligt gällande lagar och föreskrifter.
 • Vi begränsar användning och behandling av personuppgifter till de ändamål som vi behöver, och endast med uttryckligt samtycke eller annan rättslig grund.
 • Vi är kritiska, öppna och tydliga om när, hur och var vi använder personuppgifter.
 • Vi behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt och följer gällande regler och villkor för lagring av personuppgifter.

Vår integritetspolicy fastställer är i enlighet med gällande lagar och föreskrifter, särskilt i enlighet med dataskyddsförordningen ”GDPR” som är grundvalen vi använder när vi behandlar era personuppgifter då ni besöker webbplatsen, laddar ner Sms-livräddare appen och registrerar er som frivilliga Sms-livräddare eller kommunicerar med oss.

Vänligen läs följande noggrant så att ni förstår våra avsikter och metoder med avseende på era personuppgifter och hur vi behandlar dem. Då du laddar ner och använder Sms-livräddare appen innebär att du godkänner dessa villkor.

Vilka är vi?

Den här webbplatsen, appen och tjänsten Sms-livräddare ägs, drivs och kontrolleras av: Heartrunner Sweden AB Fogdevreten 2, SE-171 65 Solna Sweden. Registrerat i Sverige under bolagsnummer 559052–5449.

Heartrunner Sweden AB är personuppgiftsansvarig med avseende på behandlingen av personuppgifter rörande frivilliga Sms-livräddare. Heartrunner Sweden AB är också personuppgiftsbiträde avseende de uppgifter som skickas i larmet från aktuell larmcentral i aktiva regioner.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Inom ramen för den här integritetspolicyn innebär personuppgifter all information genom vilken vi kan identifiera er. Då du laddar ner Sms-livräddare appen och där skapar en profil genereras personuppgifter och dessa inkluderar följande:

ALLMÄNNA:

 • Era kommunikationsuppgifter. Namn, adress samt andra kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress som lämnas vid exempelvis mailkontakt via kontaktformulär på hemsidan eller i Sms-livräddare appen då ni skapar en användarprofil. Era förfrågningar och andra uppgifter som vi får om vi kommunicerar med er via e-post, telefon eller sociala medier.
 • Information som samlas in automatiskt. Teknisk information, som IP-adress, typ och version av webbläsare, telefonmodell och operativsystem osv. som vi kan samla in t.ex. genom användande av cookies, webbsignaler och liknande tekniker på våra webbplatser och i appen för att få information om användningen av vår webbplats och tjänster.

SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV ER:

 • De uppgifter du lämnar då du laddar ner Sms-livräddare appen och skapar ett konto. Detta inkluderar namn, telefonnummer och e-postadress, län, de yrkeskategorier som anges och annat som kan komma att uppdateras i framtiden.
 • Mobiltelefonens position. Detta är nödvändigt för att avgöra om den skall tas med i selektionen av frivilliga SMSlivräddare som larmas vid ett misstänkt hjärtstopp. Detta rör sig alltid om den senaste positionen och inte om en samling positioner fortlöpande över tid. Efter att du tagit emot ett larm och accepterat det så samlas kontinuerlig positionsdata in under en kortare tid (max 30 minuter) för att kunna följa de frivilligas rörelser mot platsen. Detta för att kunna utvärdera och utveckla tjänsten och systemet.

För att du överhuvudtaget ska kunna larmas som Sms-livräddare behöver vår app, Sms-livräddare, tillgång till dina positionsuppgifter. Därför måste du under ”inställningar” på din mobil ange att platstjänster får vara aktivt för Sms-livräddare ”alltid” och inte bara ”då appen används”. Detta för att kunna avgöra om din position är lämplig avseende att skicka ett larm om misstänkt hjärtstopp.

När du laddar ner Sms-livräddare appen, skapar en profil och använder systemet eller på annat sätt kommunicerar med oss ger du ditt samtycke till att vi lagrar och behandlar dessa personuppgifter. Du kan vägra samtycke, men då kan du inte använda Sms-livräddare appen eller tjänsten. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att sluta använda Sms-livräddare appen och tjänsten. Se mer i avsnittet om ”Era rättigheter” nedan.

Hur använder vi uppgifterna?

Vi samlar in och använder era personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan. Vänligen notera att i den utsträckning som vi redan har uppgifter om er, kan vi använda sådana uppgifter för samma ändamål.

 • För att kunna kommunicera med er. Detta gäller innan, under tiden och efter du mottagit ett larm om misstänkt hjärtstopp. Förutom larm om misstänkt hjärtstopp kan det kan röra sig om e-postutskick med information, SMS eller push-meddelanden om uppdateringar av teknik eller annat samt uppföljning efter att du mottagit ett larm.
 • Andra berättiga intressen. Exempel på detta är för att generera sammanslagen statistik om användarna av våra tjänster, för att hjälpa till med säkerhet och förhindra bedrägeri, för att administrera vår webbplats och för internverksamhet (inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning samt för statistiska ändamål och undersökningar, för systemintegritet (till exempel förhindra hackning och skräppost osv.)), för att vi ska kunna utföra företagstransaktioner som t.ex. sammanslagning, försäljning, avyttring, omorganisation, överföring av tillgångar eller företag, förvärv, konkurs eller liknande händelse, eller i andra legitima verksamhetssyften som tillåts av gällande lag.
 • Forskning i syfte att utvärdera effekterna av systemet. Vi delar i förekommande fall vissa personuppgifter med forskare på universitet i framförallt Sverige. Dessa data är då avidentifierade och innehåller inget namn, mobilnummer eller epost. Dessa data lagras på av respektive forskningshuvudman i enlighet med gällande lag och deras riktlinjer för hantering av forskningsdata.

Vår användning av era personuppgifter baseras på det samtycke som vi antar blir givet då du laddar ner Sms-livräddare appen, skapar en profil och använder systemet eller på annat sätt kommunicerar med oss. Vi kan använda de personuppgifter som hänvisas till i underavsnittet ”Särskilda kategorier av personuppgifter” för de ändamål som beskrivs i den här integritetspolicyn, men enbart efter att på detta sätt har mottagit ert tillstånd att göra så.

Ni kan när som helst ta tillbaka ert samtycke. Se avsnittet om ”Era rättigheter” nedan.

Vilka delar vi era uppgifter med?

Vi delar era personuppgifter med följande parter:

 • Everbridge Norway AS. Detta är vår tekniska leverantör och utvecklare av Sms-livräddares tekniska serverplattform. De hanterar och lagrar personuppgifter på direkt uppdrag av oss och i enlighet med gällande lagar och förordningar.
 • Landsting och regioner där systemet är aktivt. Det händer att representanter för regioner och landstings sjukvårdsutförare (ex. Ambulans och räddningstjänst) kontaktar oss och vill söka kontakt med er efter ett larm om misstänkt hjärtstopp. I sådana fall kontaktar vi först er via mail eller telefon och vi lämnar inte ut era uppgifter utan uttryckligt samtycke från er.
 • Tjänsteleverantörer och personuppgiftsbiträden. Från tid till annan kan vi komma att anlita tredjepartsleverantörer, inklusive:
  – affärspartners, leverantörer och underleverantörer för verkställandet av eventuella avtal som vi ingår med dem eller för att tillhandahålla tjänster å våra vägnar.
  – analys- och söktjänstleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera webbplatsen och tjänsten.
 • Forskare på universitet och högskolor, framförallt i Sverige. Detta sker då inom ramen för forskningsplan och forskningsetiska godkännanden och under huvudmannaansvar enligt detta.
 • Partners. Ibland kan vi erbjuda er en tjänst i samarbete med partners (t.ex. sponsorer eller distributörer). Vi behöver då lämna ut era personuppgifter till dessa partners. I överensstämmelse med gällande lagstiftning kommer vi att vidta kommersiellt skäliga åtgärder för att kräva att tredje part skyddar era personuppgifter och enbart behandlar dem i enlighet med våra anvisningar eller som medansvariga. Vi meddelar er när uppgifterna delas och ni kan då välja att invända mot detta. I de fall då lagen kräver det kommer vi att be om ert samtycke i förväg
 • Domstolsbeslut och andra rättsliga krav. Vi kan komma att lämna ut era personuppgifter i fall detta krävs av lagen eller i samband med utredning, nödvändiga myndighetskrav, rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller juridisk process mot oss eller för att skydda webbplatsens, våra eller våra filialers rättigheter eller säkerhet.
 • Företagstransaktion. Förutom detta, kan uppgifter om våra kunder, inklusive personuppgifter lämnas ut som en del av en sammanslagning, försäljning, avyttring, omorganisation, överföring av tillgångar, förvärv, konkurs eller liknande händelse.
 • Vi säljer inte eller delar era positionsdata till någon utan ert medgivande utan använder dessa uteslutande för att fullfölja vårt uppdrag att leverera SMSlivräddare tjänsten och förbättra systemet. I förekommande fall kan som tidigare angetts era positionsuppgifter delas med exempelvis forskare för teknisk eller vetenskaplig utvärdering av systemet eller tjänsten, detta sker då under gällande etikgodkännande och forskningsplan.
 • Vi kan komma att dela era personuppgifter till tredje part där ni har godkänt eller begärt att vi gör det, med ert skriftliga samtycke. Detta kan exempelvis innefatta andra tjänsteutvecklare eller liknande som avser förbättra och utveckla tjänsten eller systemet.

Cookies och andra tekniker

Vår webbplats använder cookies och liknande tekniker för olika ändamål.

Om ni är under 18 år

Vår tjänst och appen SMSlivräddare riktar sig till personer över 18 år. Om vi upptäcker eller det kommer till vår kännedom att någon trots det registrerat sig som frivillig sms-livräddare kommer vi, utan föregående kontakt, radera personuppgifterna. Om du anser att vi har samlat in uppgifter om någon under 18 år kan du kontakta oss så att vi kan vidta lämpliga åtgärder för att radera sådan information. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats.

Säkerhet

Vi kommer att vidta alla skäliga åtgärder för att garantera att era personuppgifter är skyddade med hjälp av lämpliga tekniska, fysiska och andra strukturella åtgärder, så att de skyddas mot obehörig eller olaglig användning, ändring, obehörig åtkomst eller avslöjande, oavsiktlig eller rättsstridig förstörelse och förlust.

Vi vidtar åtgärder för att begränsa åtkomst till era personuppgifter till de personer som behöver åtkomst för något av de ändamål som beskrivs ovan i den här integritetspolicyn. Vidare ser vi avtalsmässigt till att all behandling av era personuppgifter av tredje part på samma sätt skyddar sekretessen och integriteten för era uppgifter.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar era personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de ändamål som vi samlade in uppgifterna för samt för att uppfylla eventuella rättsliga krav, redovisnings- och rapporteringskrav.

När vi bestämmer lämplig tidsperiod för att lagra uppgifterna överväger vi mängden uppgifter, deras natur samt uppgifternas känslighet, risk för skador på grund av obehörig användning eller avslöjande av personuppgifter, ändamål för vilka vi behandlar era personuppgifter och om vi kan uppfylla dessa ändamål på annat sätt, så väl som de juridiska kraven.

Till exempel kommer vi inte spara personuppgifter om dig då din Sms-livräddare app under en längre tid inte längre rapporterat in telefonens position. Detta att inga positioner rapporteras in kan bero på att du, medvetet eller omedvetet, raderat appen från din telefon, eller på att du stängt av platstjänsterna för telefonen eller appen och detta innebär då att du inte längre kan ta emot larm om misstänkta hjärtstopp i din närhet.

Denna inaktivitet tolkar vi då som att du inte längre samtycker till att vi lagrar dina personuppgifter och att din profil skall raderas. Du kommer då kontaktas via mail och/eller SMS och om inaktiviteten berodde på misstag så är du mer än välkommen att skapa en ny profil igen.
Om ni inte längre önskar delta som Sms-livräddare kan ni också be oss radera era uppgifter. Läs mer i avsnittet ”Era rättigheter” nedan.

I förekommande fall kan vi komma att lämna vidare avidentifierade personuppgifter (utan namn, epost och mobilnummer) för forskning eller i statistiska syften. I dessa fall lagras uppgifterna under ansvar av behörig forskningshuvudman.

Era rättigheter

Med förbehåll för villkoren i gällande lag har ni följande rättigheter avseende vår användning och behandling av era personuppgifter:

Rätt till åtkomst till era personuppgifter ‒ Ni har rätt att begära åtkomst till eventuella personuppgifter som vi kan ha samlat in om er och att kontrollera att vi behandlar sådana uppgifter på ett lagligt sätt. Du kan i appen Sms-livräddare själv se vilka uppgifter avseende namn, telefonnummer och e-post vi lagrat under fliken ”inställningar”.

Rätt att korrigera era personuppgifter – Ni har rätt att begära att ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter som vi lagrar om er korrigeras, fast vi kan behöva bekräfta korrektheten hos de nya uppgifter som ni tillhandahåller oss. Du kan i appen Sms-livräddare själv se och justera de uppgifterna avseende namn och e-post vi lagrat under fliken ”inställningar”. Du kan idag däremot inte ändra telefonnummer då det är unikt och används som identifikation av dig som användare.

Rätt att radera era personuppgifter – Du kan själv alltid i Sms-livräddare appen logga ut och radera din profil och dina uppgifter under fliken ”inställningar”. Ni har rätt att be oss radera eller ta bort era personuppgifter om det inte längre finns en relevant anledning för oss att fortsätta behandla dem. Ni har även rätt att be oss radera eller ta bort era personuppgifter då ni framgångsrikt har utövat rätten att invända mot behandling (se nedan). Observera att vi inte alltid kan uppfylla er begäran om att radera uppgifter exempelvis på grund av specifika juridiska krav som då kommer att meddelas er, om lämpligt, när vi svarar på er förfrågan.

Inge klagomål – Ni har också rätten att inge ett klagomål hos relevant tillsynsmyndighet ifall ni anser att insamlingen och användningen av era personuppgifter strider mot den här integritetspolicyn eller gällande lag. Vi skulle dock uppskatta ifall ni först tar upp eventuella frågor direkt med oss.
För ytterligare information avseende er rätt att utöva era rättigheter kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats. Vi kan komma att behöva begära specifik information från er för att bekräfta er identitet och kontrollera er rätt att få åtkomst till era personuppgifter (eller för att utöva andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte avslöjas för en person som inte har rätt till dem. Vi kan också komma att kontakta er för att be om mer information i samband med er förfrågan för att påskynda vår respons. Vi försöker att svara på alla legitima förfrågningar inom en vecka. Ibland kan det ta längre än så om er förfrågan är särskilt komplicerad eller ifall ni har flera olika förfrågningar. I sådana fall meddelar vi er och håller er uppdaterad.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan ändras och alla ändringar träder i kraft så fort de har postats på webbplatsen.

Integritetspolicyn är senast ändrad den 27 augusti 2020.

Kontaktinformation och frågor

Om ni har allmänna frågor om integritetspolicyn eller hanteringen av era personuppgifter kan ni kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats men du når oss alltid på info@heartrunner.com

0

SMS-LIVRÄDDARE I SVERIGE

0

CIRKA ANTAL SVENSKAR SOM SERVAS AV SMS‑LIVRÄDDARE

0

CIRKA ANTAL HJÄRTSTARTARE PÅ ALLMÄN PLATS I SVERIGE

Kontakta oss

Heartrunner Sweden AB Fogdevreten 2, 171 65 Solna info@heartrunner.com

Heartrunner är ett innovationsföretag inom medtech. Startat av hjärtforskare. Fokuserade på att rädda fler liv.