Privacy policy

Heartrunner Sweden AB – privacy policy för SMSlivräddare
Vi tar integritet på stort allvar och följande principer gäller följande för vårt integritetsskydd och skydd av personuppgifter:
• Vi respekterar och skyddar våra SMSlivräddares integritet och personuppgifter enligt gällande lagar och föreskrifter.
• Vi begränsar användning och behandling av personuppgifter till de ändamål som vi behöver dem, och endast med uttryckligt samtycke eller annan rättslig grund.
• Vi är kritiska, öppna och tydliga om när, hur och var vi använder personuppgifter.
• Vi behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt och följer gällande regler och villkor för lagring av personuppgifter.
Vår integritetspolicy fastställer (i enlighet med gällande lagar och föreskrifter, särskilt i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679/EU) (”GDPR”) ‒ som är grundvalen vi använder när vi behandlar era personuppgifter då ni besöker webbplatsen, laddar ner SMSlivräddare appen och registrerar er som frivilliga SMSlivräddare eller kommunicerar med oss.
Vänligen läs följande noggrant så att ni förstår våra avsikter och metoder med avseende på era personuppgifter och hur vi behandlar dem. Då du laddar ner och använder  SMSlivräddare appen innebär att du godkänner dessa villkor.

VILKA ÄR VI?
Den här webbplatsen och tjänsten SMSlivräddare drivs och kontrolleras av:
Heartrunner Sweden AB
Fogdevreten 2, SE-171 65 Solna Sweden. Registrerat i Sverige under bolagsnummer 559052–5449

Heartrunner Sweden AB är personuppgiftsansvarig med avseende på behandlingen av personuppgifter.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?
Inom ramen för den här integritetspolicyn innebär personuppgifter all information genom vilken vi kan identifiera er. Då du laddar ner SMSlivräddare appen och där skapar en profil genereras personuppgifter och dessa inkluderar följande:
ALLMÄNNA:
• Era kommunikationsuppgifter. Namn, adress samt andra kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress som lämnas vid exempelvis mailkontakt via kontaktformulär på hemsidan eller i SMSlivräddare appen då ni skapar en användarprofil. Era förfrågningar och andra uppgifter som vi får om vi kommunicerar med er via e-post, telefon eller sociala medier.
• Information som samlas in automatiskt. Teknisk information, som IP-adress, typ och version av webbläsare, telefonmodell och operativsystem osv. som vi kan samla in t.ex. genom användande av cookies, webbsignaler och liknande tekniker på våra webbplatser och i appen för att få information om användningen av vår webbplats och tjänster.

SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV ER:
• De uppgifter du lämnar då du laddar ner SMSlivräddare appen och skapar ett konto.
Namn, telefonnummer och e-postadress, län, de yrkeskategorier som där anges och annat som kan komma att uppdateras i framtiden.

• Mobiltelefonens position som är nödvändig för att kunna avgöra om den skall tas med i selektionen av frivilliga SMSlivräddare och larmas vid ett misstänkt hjärtstopp. Detta rör sig alltid om den senaste positionen och inte om en samling positioner fortlöpande över tid.
Ni kan vägra eller återkalla ert samtycke när som helst. Se avsnittet om ”Era rättigheter” nedan.

HUR ANVÄNDER VI UPPGIFTERNA?
Vi samlar in och använder era personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan. Vänligen notera att i den utsträckning som vi redan har uppgifter om er, kan vi använda sådana uppgifter för samma ändamål.
• För att kunna kommunicera med er: Detta gäller innan, under tiden och efter du mottagit ett larm om misstänkt hjärtstopp. Förutom larm om misstänkt hjärtstopp kan det kan röra sig om e-postutskick med information, SMS eller push-meddelanden om uppdateringar av teknik eller annat samt uppföljning efter att du mottagit ett larm.
• Vi kan också använda era personuppgifter för andra berättigade intressen, som för att generera sammanslagen statistik om användarna av våra tjänster, för att hjälpa till med säkerhet och förhindra bedrägeri, för att administrera vår webbplats och för internverksamhet (inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning samt för statistiska ändamål och undersökningar, för systemintegritet (till exempel förhindra hackning och skräppost osv.)), för att vi ska kunna utföra företagstransaktioner som t.ex. sammanslagning, försäljning, avyttring, omorganisation, överföring av tillgångar eller företag, förvärv, konkurs eller liknande händelse, eller i andra legitima verksamhetssyften som tillåts av gällande lag.
• Användning av personuppgifter baserat på ert samtycke: Vi kan använda de personuppgifter som hänvisas till i underavsnittet ”Särskilda kategorier av personuppgifter” för de ändamål som beskriv i den här integritetspolicyn, men enbart efter att vi har mottagit ert tillstånd att göra så.
• Ni kan när som helst ta tillbaka ert samtycke. Se avsnittet om ”Era rättigheter” nedan.

VILKA DELAR VI ERA UPPGIFTER MED?
Vi delar era personuppgifter med följande parter:
• Unified Messaging Systems A/S. Detta är leverantören och utvecklaren av SMSlivräddare appen och vår tekniska plattform, de är också delägare i Heartrunner Sweden AB. De lagrar era personuppgifter på direkt uppdrag av oss och i enlighet med gällande lagar och förordningar.
• Landsting och regioner. Det händer att representanter för regioner och landstings sjukvårdsutförare (ex. Ambulans och räddningstjänst) kontaktar oss och vill söka kontakt med er efter ett larm om misstänkt hjärtstopp. I sådana fall kontaktar vi först er via mail eller telefon och lämnar vi inte ut era uppgifter utan uttryckligt samtycke från er.
• Tjänsteleverantörer och personuppgiftsbiträden Från tid till annan kan vi komma att anlita tredjepartsleverantörer, inklusive:
– affärspartners, leverantörer och underleverantörer för verkställandet av eventuella avtal som vi ingår med dem eller för att tillhandahålla tjänster å våra vägnar.
– analys- och söktjänstleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera webbplatsen.
• Partners. Ibland kan vi erbjuda er en tjänst i samarbete med våra partners (t.ex. sponsorer eller distributörer). Vi behöver då lämna ut era personuppgifter till dessa partners. I överensstämmelse med gällande lagstiftning kommer vi att vidta kommersiellt skäliga åtgärder för att kräva att tredje part skyddar era personuppgifter och enbart behandlar dem i enlighet med våra anvisningar eller som medansvariga. Vi meddelar er när uppgifterna delas och ni kan välja att invända mot detta. I de fall då lagen kräver det kommer vi att be om ert samtycke i förväg
• Domstolsbeslut och andra rättsliga krav. Vi lämnar även ut era personuppgifter i fall detta krävs av lagen eller i samband med utredning, nödvändiga myndighetskrav, rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller juridisk process mot oss eller för att skydda webbplatsens, våra eller våra filialers rättigheter eller säkerhet.
• Företagstransaktion. Förutom detta, kan uppgifter om våra kunder, inklusive personuppgifter lämnas ut som en del av en sammanslagning, försäljning, avyttring, omorganisation, överföring av tillgångar, förvärv, konkurs eller liknande händelse.
• Med samtycke. Vi avslöjar även information om er, inklusive personuppgifter till tredje part där ni har godkänt eller begärt att vi gör det.

COOKIES OCH ANDRA TEKNIKER
Vår webbplats använder cookies och liknande tekniker för olika ändamål.

OM NI ÄR UNDER 18 ÅR
Vår tjänst och SMSlivräddare appen riktar sig till personer över 18 år. Om vi upptäcker att någon trots det registrerat sig som frivillig SMSlivräddare kommer vi, utan föregående kontakt, radera personuppgifterna. Om du anser att vi har samlat in uppgifter om någon under 18 år kan du kontakta oss så att vi kan vidta lämpliga åtgärder för att radera sådan information. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats.

SÄKERHET
Vi kommer att vidta alla skäliga åtgärder för att garantera att era personuppgifter är skyddade med hjälp av lämpliga tekniska, fysiska och andra strukturella åtgärder, så att de skyddas mot obehörig eller olaglig användning, ändring, obehörig åtkomst eller avslöjande, oavsiktlig eller rättsstridig förstörelse och förlust.
Vi vidtar åtgärder för att begränsa åtkomst till era personuppgifter till de personer som behöver åtkomst för något av de ändamål som beskrivs ovan i den här integritetspolicyn. Vidare ser vi avtalsmässigt till att all behandling av era personuppgifter av tredje part på samma sätt skyddar sekretessen och integriteten för era uppgifter.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Vi lagrar era personuppgifter enbart så länge som behövs för att uppfylla de ändamål som vi samlade in uppgifterna för samt för att uppfylla eventuella rättsliga krav, redovisnings- och rapporteringskrav.
När vi bestämmer lämplig tidsperiod för att lagra uppgifterna överväger vi mängden uppgifter, deras natur samt uppgifternas känslighet, risk för skador på grund av obehörig användning eller avslöjande av personuppgifter, ändamål för vilka vi behandlar era personuppgifter och om vi kan uppfylla dessa ändamål på annat sätt, så väl som de juridiska kraven.
Till exempel kommer vi inte spara personuppgifter om SMSlivräddare appen under en längre tid inte längre rapporterat in positioner. Detta kan då bero på att du, medvetet eller omedvetet raderat appen från din telefon, eller på att du stängt av platstjänsterna för telefonen eller appen och detta innebär då att du inte längre kan ta emot larm om misstänkta hjärtstopp i din närhet.
Denna inaktivitet tolkar vi då som att du inte längre samtycker till att vi lagrar dina personuppgifter och att skall raderas. Du kommer då kontaktas via mail och/eller SMS och om inaktiviteten berodde på misstag så är du mer än välkommen att skapa en ny profil igen.
Om ni inte längre önskar delta som SMSlivräddare kan ni också be oss radera era uppgifter. Läs mer i avsnittet ”Era rättigheter” nedan.
I vissa fall kan vi komma att avidentifiera era personuppgifter (så att uppgifterna inte längre går att identifiera som era) för forskning eller i statistiska syften. I dessa fall kan uppgifterna användas under obegränsad tid utan att underrätta er och forskningsanalyserna görs av behörig forskningshuvudman.

ERA RÄTTIGHETER
Med förbehåll för villkoren i gällande lag har ni följande rättigheter avseende vår användning och behandling av era personuppgifter:
Rätt till åtkomst till era personuppgifter ‒ Ni har rätt att begära åtkomst till eventuella personuppgifter som vi kan ha samlat in och att kontrollera att vi behandlar sådana uppgifter på ett lagligt sätt.
Du kan i SMSlivräddare appen själv se vilka uppgifter avseende namn, telefonnummer och epost vi lagrat under fliken ”inställningar”.
Rätt att korrigera era personuppgifter – Ni har rätt att begära att ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter som vi lagrar om er korrigeras, fast vi kan behöva bekräfta korrektheten hos de nya uppgifter som ni tillhandahåller oss.
Du kan i SMSlivräddare appen själv se och justera de uppgifterna avseende namn, telefonnummer och epost vi lagrat under fliken ”inställningar”
Rätt att radera era personuppgifter – Du kan själv alltid i SMSlivräddare appen logga ut och radera din profil och dina uppgifter under fliken ”inställningar”.
Ni har rätt att be oss radera eller ta bort era personuppgifter om det inte längre finns en relevant anledning för oss att fortsätta behandla dem. Ni har även rätt att be oss radera eller ta bort era personuppgifter då ni framgångsrikt har utövat rätten att invända mot behandling (se nedan). Observera att vi inte alltid kan uppfylla er begäran om att radera uppgifter på grund av specifika juridiska krav som kommer att meddelas er, om lämpligt, när vi svarar på er förfrågan.
Inge klagomål – Ni har också rätten att inge ett klagomål hos relevant tillsynsmyndighet ifall ni anser att insamlingen och användningen av era personuppgifter strider mot den här integritetspolicyn eller gällande lag. Vi skulle dock uppskatta ifall ni först tar upp eventuella frågor direkt med oss.
För ytterligare information avseende er rätt att utöva era rättigheter kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats.
Vi kan komma att behöva begära specifik information från er för att bekräfta er identitet och kontrollera er rätt att få åtkomst till era personuppgifter (eller för att utöva andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte avslöjas för en person som inte har rätt till dem. Vi kan också komma att kontakta er för att be om mer information i samband med er förfrågan för att påskynda vår respons.
Vi försöker att svara på alla legitima förfrågningar inom en vecka. Ibland kan det ta längre än så om er förfrågan är särskilt komplicerad eller ifall ni har flera olika förfrågningar. I sådana fall meddelar vi er och håller er uppdaterad.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
Integritetspolicyn kan ändras och alla ändringar träder i kraft så fort de har postats på webbplatsen.

Integritetspolicyn är daterad den 28 augusti 2018.

KONTAKTINFORMATION OCH FRÅGOR
Om ni har allmänna frågor om integritetspolicyn eller hanteringen av era personuppgifter kan ni kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats men du når oss alltid på info(at)heartrunner.com