Vi använder data från Sveriges hjärtstartarregister, som drivs av Svenska HLR-rådet, i vår app. Den information som finns om hjärtstartarna kan inte vi på Sms-livräddare ändra eller uppdatera.